شاه شکار باستانی،مطالبي پيرامون،بازداری،بازياري،قوشبازي